Tiltistä saat apua,
luottamuksellisesti.

Tiltin työssä tärkeää

  • Arvostava kohtaaminen, aktiivinen kuuntelu ja läsnäolo
  • Dialogisuus ja voimavarakeskeisyys
  • Jokaisen ihmisen kokemuksen arvokkuuden ja ainutlaatuisuuden tunnustaminen
  • Kokemusasiantuntijat ja sosiaalityön ammattilaiset tekevät työtä rinnakkain

Tiltin toimintavuosi 2017, huomioita asiakastilastoista

Tieto- ja tukipiste Tiltti huolehtii kävijöidensä yksityisyydestä. Keräämme asioinneista pääsääntöisesti vain anonyymiä tilastointitietoa, jota hyödynnetään raportoinnissa ja toiminnan kehittämisessä. Tiltin asiakastyöntekijät kirjaavat kunkin toimintamuodon jälkeen tilastoon vain ne tiedot, jotka kävijät tuovat asioinnin yhteydessä esiin.

Kokonaiskäyntien ja ensikävijöiden määrä

Toiminta käynnistyi joulutauon jälkeen aiemmista vuosista poiketen vasta tammikuun lopussa, 30.1.2017 alkaen, muutto- ja tilajärjestelyiden vuoksi. Kokonaiskäyntimäärä jäi aiempia vuosia pienemmäksi ja tavoitimme myös aiempaa vähemmän ensikävijöitä. Käyntejä tehtiin vuoden 2017 aikana yhteensä 1692 ja ensikäyntejä 133.Matalan kynnyksen toiminnassa käyntimäärät vaihtelevat ja niiden laskuun voivat vaikuttaa monet tekijät. Saamamme palautteen perusteella osa vanhoissa tiloissa säännöllisesti käyneistä ei kokenut enää tarvitsevansa tukeamme tilanteensa kohennuttua. Osa taas koki uusiin tiloihin siirtymisen haasteelliseksi ja heillä meni aikaa, ennen kuin he sopeutuivat käymään uusissa tiloissa. Ensi kertaa tukea hakevien palveluvalikoima laajeni molemmin puolin vuoden vaihdetta ja osa aiemmin Tiltin Avoimiin oviin hakeutuneista saattoi asioida muissa Peliklinikan palveluissa (päivystysvastaanotto, Peluurin sähköiset vertaisryhmätoiminnot ja chat).

Käyntien jakautuminen kävijäryhmittäin ja toimintamuodoittain

Käynneistä ja ensikäynneistä suurin osa on rahapelaajien tekemiä. Viime vuonna tavoitimme myös 4 digipelaajaa. Läheiskävijöistä suurin osa on vanhempia tai puolisoita/seurustelukumppaneita. Meillä asioi viime vuonna myös pelaajien sisaruksia ja erilaisia vierailuryhmiä ja lisäksi perheet tulivat asioimaan yhdessä.


Toimintamuodoista eniten käyntejä tehtiin Avoimiin oviin (1163/1692) ja toiseksi eniten Vertaisrinkiin (498). Kolmanneksi eniten käyntejä tehtiin Puuhaperjantaihin (347). Myös maaliskuussa kevätkaudeksi käynnistetty Teemavertaisrinki sai hyvän vastaanoton (150 käyntiä). Kerran kuussa järjestettyihin Läheisiltoihin tehtiin yhteensä 69 käyntiä.

Käyntien sukupuoli- ja ikäjakauma

Käynneistä 35% on naisten tekemiä ja 64% miesten tekemiä. Pieni osuus (1%) käynneistä tehdään ryhmänä tai perheenä.

Tavoitimme vuonna 2017 vain yhden alle 18-vuotiaan. 18-34-vuotiaiden tekemien käyntien osuus on ollut viime vuonna suurin (32%) ja 35-54-vuotiaiden tekemien käyntien osuus seuraavaksi suurin (26%). Kolmanneksi eniten (23%) on yli 65-vuotiaiden tekemiä käyntejä. 55-64-vuotiaiden tekemien käyntien osuus on 18%.


Mitä ja missä Tiltissä kävijät pelaavat?

Pelaajakävijöistä valtaosa (65%) pelaa automaatti-, arpa- ja numeroarvontavetoisesti, vajaa viidennes (19%) pelaa urheiluvedonlyöntivetoisesti ja 8% kaikkien kategorioiden pelejä. 48% pelaajakävijöistä pelaa ensisijaisesti netissä, 39% pelipisteissä ja 8% tasaisesti molemmissa.Miten kävijät löytävät Tiltin palveluihin?

Kävijät ovat saaneet tiedon Tiltin palveluista pääasiassa joko netistä tai Peliklinikalta. Myös muualta sosiaali- ja hoitopalveluista on ohjattu meille kävijöitä (esimerkiksi velkaneuvonnasta, sosiaalitoimistosta, yhdyskuntaseuraamustoimistosta, psykiatrisesta hoitotahosta, Autismisäätiöltä, Aimosta, Kartanonhaka toimintakeskuksesta, Klubitalolta, YTHS:ltä).

Minne kävijöitä ohjataan eteenpäin?

Kävijöistä 39% on ohjattu Tiltistä eteenpäin. Eniten olemme ohjanneet Peliklinikan avohoidon vastaanotolle, Peli Poikki -ohjelmaan, Peluurin vertaispuhelimeen ja Pelirajat'on-toimintaan. Lisäksi olemme ohjanneet yksittäisiä kävijöitä esim. edunvalvontaan, Espoon Emppuun, YTHS:ään, parisuhdeterapiaan tai neuvolaan.

Tiltin toimintoihin kiinnittyvät kävijät

Suurinta osaa meille asioimaan tulleista (62%) ei ole ohjattu eteenpäin. Osa heistä kokee saaneensa riittävän avun tilanteeseensa kertaluonteisesta Avointen ovien aikana ammattilaisen kanssa käydystä neuvontakeskustelusta ja osa taas tulee meille hakeakseen itselleen ensisijaisesti vertaistukea. He jatkavat yleensä tilanteensa selvittelyä Tiltin erilaisissa vertaistukeen perustuvissa toimintamuodoissa, joista toivovat saavansa tukea joko pelaamisen hallintaan tai pelaamattomuuden ylläpitämiseen. Uusintakäynnille tulevista kävijöistä suurin osa (72%) on asioinut Tiltissä viikon sisällä. Vajaa viidennes (19%) on asioinut kuukauden sisällä. Tavoitimme myös jonkin verran puolen vuoden sisällä, yli puoli vuotta sitten tai yli vuosi sitten asioineita kävijöitä. Näitä aiemmin Tiltissä käyneitä ja uudestaan meiltä apua hakevia yhdistää peliongelmien uusiutuminen ja/tai taloustilanteen kriisiytyminen.

Tiltistä on saatu monenlaista tukea vaikeaan elämäntilanteeseen

Tiltin toiminnoista tukea itselleen hakeneet huomasivat positiivisia muutoksia ihmissuhteissaan, arjen sujuvuudessa ja toimeentulossaan ja rahankäytössään. Myös tulevaisuuden tavoitteet ja toiveet olivat selkeytyneet. Alla poimintoja kävijöidemme ajatuksista siitä, mikä sai heidät tulemaan uudelleen:

"Apu, toisten kertomukset erityisesti ensikertalaisten kertomukset, havahdutti: tuossa oli entinen minä."

"Pystyy puhumaan asioista, jotka ovat tuttuja muillekin."

"Hyvät asiantuntijat, rakentavat keskustelut."

"Tunne, että ei ole yksin. Elämässä on päämäärä, jonka voi jakaa yhdessä toisten kanssa."

"Täällä on hyvä ja turvallinen olo ja mukavia ihmisiä. Voin samaistua heidän kanssaan ratkomaan peliongelmia."

"Yhteisöllisyys, tapa ajatella vertaisuudesta."

Reilu kolmannes pelaajakävijöistä ei ole puhunut tilanteestaan missään muualla

Pelaajakävijöistä 62% on asioinut ennen meille tuloaan esimerkiksi Peliklinikan avohoidon yksilövastaanotolla tai päivystyskäynnillä tai ottanut ensin yhteyttä Peluurin auttavaan puhelimeen. 32% ei ole puhunut tilanteestaan missään muualla.