Tietosuojaselosteet

Tieto- ja tukipiste Tiltin toimintojen tietosuojaselosteet PDF-tiedostoina:

 1. Matalan kynnyksen avoimen toiminnan tilastorekisterin tietosuojaseloste
 2. Suljettujen ryhmätoimintojen yhteystieto- ja tilastorekisterin tietosuojaseloste
 3. Tiltti tiedottaa -yhteystietorekisterin tietosuojaseloste
 4. Tiltin linkkilista -yhteystietorekisterin tietosuojaseloste

Tietosuojaselosteet

Tieto- ja tukipiste Tiltin toimintojen tietosuojaselosteet

Tieto- ja tukipiste Tiltin matalan kynnyksen avoimen toiminnan tilastorekisterin tietosuojaseloste

Mikä organisaatio on rekisterinpitäjä?

Tiltti / Sininauhaliitto (Y-tunnus 0217042-5)

Siltasaarenkatu 12 C, 00530 Helsinki
tiltti(at)sininauha.fi

Keneen voin ottaa yhteyttä rekisteriä koskevissa kysymyksissä?

Jenni Kämppi
Siltasaarenkatu 12 C, 00530 Helsinki
+358 50 544 2897
jenni.kamppi(at)sininauha.fi

Mihin tarkoitukseen keräämme tietoja?

Tiltin matalan kynnyksen avoimiin toimintamuotoihin (Avoimet ovet, Vertaisrinki, Teemavertaisrinki, Puuhaperjantai, Läheisten avoimet ovet, Läheisten vertaisrinki) tehdyt käynnit tilastoidaan erilliseen sähköiseen järjestelmään.

Tilastoitua tietoa hyödynnetään toiminnan raportoinnissa, palvelun kehittämisessä sekä mahdollisesti pelihaittoja koskevien tutkimusten tutkimusaineistona.

Kävijöitä koskevia taustatietoja julkaistaan vain tilastollisessa muodossa. Aineistoa julkaistaessa huolehditaan siitä, että yksittäisten kävijöiden tunnistaminen aineistosta ei ole mahdollista.

Mitä tietoja keräämme?

Seuraamme toimintamuotoihin tehtyjen ensikäyntien, uusintakäyntien ja kokonaiskäyntien määrää ja sitä, miten paljon käyntejä tehdään eri toimintamuotoihin. Lisäksi keräämme kävijöiden taustatietoja (esim. ikä, sukupuoli, asuinpaikkakunta, pelaamisen kanava, pelaamisesta koetut haitat) siltä osin, kun ne käynnin yhteydessä keskustelussa käyvät ilmi.

Tiltissä voi asioida anonyymisti, joten keräämämme tiedot eivät sisällä henkilö- tai muita tunnistetietoja. Omien taustatietojen ilmoittaminen on vapaaehtoista. Vaikka kävijä kertoisi meillä asioidessaan itsestään tunnistetietoja, niitä ei kirjata järjestelmään.

Millä perusteella käsittelemme tietoa?

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisen henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Keille välitämme kerättyä tietoa?

Rekisteriin kerätyt tiedot ovat ainoastaan palvelun ylläpidosta ja kehittämisestä vastaavien työntekijöiden hallussa. Tietoja käsittelevät ja katselevat työntekijät ovat vaitiolovelvollisia. Kaikki Tiltin asiakastyötä tekevät työntekijät allekirjoittavat työsopimuksen allekirjoituksen yhteydessä asiakastyötä koskevan vaitiolosopimuksen.

Tiltissä kerättyjä tilastotietoja ei pääsääntöisesti luovuteta ulkopuolisille. Tietoja voidaan luovuttaa ulkopuolisille tutkijoille, jotka ovat saaneet tutkimusluvan aineiston käyttöön. Tutkimuskäyttöön luovutettavat aineistot eivät sisällä yksilöitävissä olevaa tietoa.

Mihin maihin siirrämme henkilötietoa?

Tietoa ei siirretä Suomen ulkopuolelle.

Miten suojaamme rekisteriin kerättyjä tietoja?

Rekisteriin tallennettuja tietoja käsitellään tietojärjestelmässä, johon on rajoitettu pääsy.

Tietojärjestelmän ja rekisterin käyttöoikeudet on määritelty työtehtäväperusteisesti ja niiden käyttö edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Tietojärjestelmän palveluntarjoaja on Webropol oy.

Lisäksi Sininauhaliiton henkilöstöä ohjeistetaan henkilötiedon käsittelystä sekä rekisteröityjen tietojen suojaamisesta säännöllisesti.

Rekisteritietojen käsittelyyn liittyvät tarkastus-, korjaamis- tai poistamisoikeudet

Anonyymistä aineistosta ei ole mahdollista tarkastaa omia tietoja, koska tunnistettavaa tai yksilöitävää tietoa ei kerry eikä yksittäisen henkilön tietoja siten ole mahdollista jäljittää.

Tieto- ja tukipiste Tiltin suljettujen ryhmätoimintojen yhteystieto- ja tilastorekisterin tietosuojaseloste

Mikä organisaatio on rekisterinpitäjä?

Tiltti / Sininauhaliitto (Y-tunnus 0217042-5)

Siltasaarenkatu 12 C, 00530 Helsinki
tiltti(at)sininauha.fi

Keneen voin ottaa yhteyttä rekisteriä koskevissa kysymyksissä?

Jenni Kämppi
Siltasaarenkatu 12 C, 00530 Helsinki
+358 50 544 2897
jenni.kamppi(at)sininauha.fi

Mitä tietoa keräämme ja mihin tarkoitukseen?

Tiltin suljettuihin ryhmätoimintoihin (Perheklubi, muut etukäteisilmoittautumista edellyttävät suljetut ryhmät) ilmoittautuvilta kävijöiltä kerätään nimi ja yhteystiedot toimintaan osallistumista, yhteydenpitoa, toimintaan liittyvää tiedottamista ja palautekyselyjä varten. Nimi ja yhteystiedot saadaan suoraan rekisteröidyltä itseltään ilmoittautumisen yhteydessä.

Suljettuihin ryhmätoimintoihin (Perheklubi, muut etukäteisilmoittautumista edellyttävät suljetut ryhmät) tehdyt käynnit tilastoidaan erilliseen sähköiseen järjestelmään. Seuraamme suljettuihin ryhmätoimintoihin tehtyjen käyntien määrää ja ryhmäosallistujien taustatietoja (ikä, sukupuoli, onko pelaaja vai läheinen).  Käynneistä kerätyt taustatiedot eivät sisällä henkilö- tai muita tunnistetietoja. Tilastoituja käyntitietoja hyödynnetään toiminnan raportoinnissa, palvelun kehittämisessä sekä mahdollisesti pelihaittoja koskevien tutkimusten tutkimusaineistona.

Millä perusteella käsittelemme tietoa?

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Keille välitämme kerättyä tietoa?

Rekisteriin kerätyt tiedot ovat ainoastaan palvelun ylläpidosta ja kehittämisestä vastaavien työntekijöiden hallussa. Tietoja käsittelevät ja katselevat työntekijät ovat vaitiolovelvollisia. Kaikki Tiltin asiakastyötä tekevät työntekijät allekirjoittavat työsopimuksen allekirjoituksen yhteydessä asiakastyötä koskevan vaitiolosopimuksen.

Tiltissä kerättyjä tilastotietoja ei pääsääntöisesti luovuteta ulkopuolisille. Tietoja voidaan luovuttaa ulkopuolisille tutkijoille, jotka ovat saaneet tutkimusluvan aineiston käyttöön. Tutkimuskäyttöön luovutettavat aineistot eivät sisällä yksilöitävissä olevaa tietoa.

Mihin maihin siirrämme henkilötietoa?

Tietoa ei siirretä Suomen ulkopuolelle.

Miten suojaamme rekisteriin kerättyjä tietoja?

Rekisteriin tallennettuja osallistujien nimi- ja yhteystietoja säilytetään ICT-toimittajan palvelimella. Rekisteriin tallennettuja anonyymejä tilastotietoja käsitellään tietojärjestelmässä, johon on rajoitettu pääsy.

Tietojärjestelmän ja rekisterin käyttöoikeudet on määritelty työtehtäväperusteisesti ja niiden käyttö edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Tietojärjestelmän palveluntarjoaja on Webropol oy.

Lisäksi Sininauhaliiton henkilöstöä ohjeistetaan henkilötiedon käsittelystä sekä rekisteröityjen tietojen suojaamisesta säännöllisesti.

Kuinka kauan säilytämme henkilötietoa?

Suljettuihin ryhmätoimintoihin ilmoittautuneiden yhteystietoja säilytetään tapahtumavuosi + yksi vuosi.

Rekisteritietojen käsittelyyn liittyvät tarkastus-, korjaamis- tai poistamisoikeudet

Suljettuihin ryhmätoimintoihin ilmoittautuneella nimi- ja yhteystietonsa antaneella rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan seuraavat oikeudet:

 • oikeus saada pääsy henkilötietoihin
 • oikeus tietojen oikaisemiseen
 • oikeus tietojen poistamiseen
 • oikeus käsittelyn rajoittamiseen
 • vastustamisoikeus
 • oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Kaikki rekisteröidyn oikeudet eivät ole rajoittamattomia. Kun haluat käyttää oikeuksiasi, ole yhteydessä tietosuoja@sininauha.fi.

Kerro viestissäsi tarkemmin, mitä oikeutta haluat käyttää, ja yksilöi selkeästi se, mitä rekisteriä viestisi koskee.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Aiheesta lisää tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta: tietosuoja.fi.

Anonyymistä tilastoaineistosta ei ole mahdollista tarkastaa omia tietoja, koska tunnistettavaa tai yksilöitävää tietoa ei kerry eikä yksittäisen henkilön tietoja siten ole mahdollista jäljittää.

 

Tiltti tiedottaa -yhteystietorekisterin tietosuojaseloste

Mikä organisaatio on rekisterinpitäjä?

Tiltti / Sininauhaliitto (Y-tunnus 0217042-5)

Siltasaarenkatu 12 C, 00530 Helsinki
tiltti(at)sininauha.fi

Keneen voin ottaa yhteyttä rekisteriä koskevissa kysymyksissä?

Jenni Kämppi
Siltasaarenkatu 12 C, 00530 Helsinki
+358 50 544 2897
jenni.kamppi(at)sininauha.fi

Mitä henkilötietoa keräämme?

Tiltissä käyvä henkilö täyttää paikanpäälle tullessaan yhteystietolomakkeeseen nimen/nimimerkin ja puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen.

Mihin tarkoitukseen keräämme tietoa?

Rekisteriin tallennettuja yhteystietoja käytetään Tiltin toiminnasta tiedottamiseen esimerkiksi tilanteissa, jossa suunniteltuun toimintaan tulee äkillisiä muutoksia tai peruutuksia. Henkilötiedot saadaan pääsääntöisesti Tiltin toiminnassa käyneiltä henkilöiltä itseltään.

Millä perusteella käsittelemme henkilötietoa?

Tietojen käsittelyperuste on asiakkaan suostumus tietojen keräämiseen. Yhteystiedot kerätään vain niiltä, jotka antavat suostumuksensa tietojensa keräämiseen.

 Keille välitämme henkilötietoa?

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja ei välitetä eteenpäin vaan tiedot jäävät ainoastaan Tiltin työntekijöiden tietoon. Tietoja käsittelevät ja katselevat työntekijät ovat vaitiolovelvollisia. Kaikki Tiltin asiakastyötä tekevät työntekijät allekirjoittavat työsopimuksen allekirjoituksen yhteydessä asiakastyötä koskevan vaitiolosopimuksen.

 Mihin maihin siirrämme henkilötietoa?

Tietoa ei siirretä Suomen ulkopuolelle.

 Miten suojaamme henkilötietoja ja kuinka kauan säilytämme tietoja?

Yhteystiedot kootaan paperilapuilta kunkin aukiolokerran jälkeen salasanalla suojattuun Excel-taulukkoon ja paperilaput tuhotaan. Salasana annetaan vain niiden työntekijöiden käyttöön, joiden työtehtäviin yhteystietojen käsittely kuuluu. Yhteystietoja säilytetään pääsääntöisesti tallentamispäivästä kaksi kalenterivuotta, jonka jälkeen ne poistetaan. Lisäksi yhteystietonsa antanut henkilö voi koska tahansa peruuttaa aiemmin antamansa suostumuksen ja tällaisessa tilanteessa yhteystiedot poistetaan rekisteristä.

Mitkä ovat rekisteröidyn oikeudet?

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan seuraavat oikeudet:

 • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
  • Oikeus tietojen oikaisemiseen
  • Oikeus tietojen poistamiseen
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  • Vastustamisoikeus
  • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Huomaathan, etteivät kaikki rekisteröidyn oikeudet ole rajoittamattomia. Halutessasi käyttää oikeuksiasi, olethan yhteydessä Tiltin koordinaattoriin Jenni Kämppiin, Siltasaarenkatu 12 C, 00530 Helsinki tai jenni.kamppi(at)sininauha.fi. Kerrothan viestissäsi tarkemmin, mitä oikeutta haluat käyttää.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Aiheesta lisää tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta: www.tietosuoja.fi.

Tiltin linkkilista -yhteystietorekisterin tietosuojaseloste

Mikä organisaatio on rekisterinpitäjä?

Tiltti / Sininauhaliitto (Y-tunnus 0217042-5)

Siltasaarenkatu 12 C, 00530 Helsinki
tiltti(at)sininauha.fi

Keneen voin ottaa yhteyttä rekisteriä koskevissa kysymyksissä?

Jenni Kämppi
Siltasaarenkatu 12 C, 00530 Helsinki
+358 50 544 2897
jenni.kamppi(at)sininauha.fi

Mitä henkilötietoa keräämme?

Tiltissä käyvä sosiaali- tai terveysalan ammattilainen täyttää paikanpäälle tullessaan yhteystietolomakkeeseen nimen/nimimerkin ja sähköpostiosoitteen.

Mihin tarkoitukseen keräämme tietoa?

Yhteystietorekisteriin tallennettuja tietoja käytetään Tiltin linkkilistan lähettämiseen. Linkkilistaan kootaan ajankohtaisia rahapeliaiheisia tutkimus- ja uutisartikkeleita. Linkit lähetetään sähköpostitse noin kerran kuussa yhteystietorekisteriin ilmoittautuneille.

Millä perusteella käsittelemme henkilötietoa?

Tietojen käsittelyperuste on asiakkaan suostumus tietojen keräämiseen. Yhteystiedot kerätään vain niiltä, jotka antavat suostumuksensa tietojensa keräämiseen.

Keille välitämme henkilötietoa?

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja ei välitetä eteenpäin vaan tiedot jäävät ainoastaan linkkilistan lähettämisestä huolehtivan Tiltin asiakastyöntekijän tietoon, joka on vaitiolovelvollinen.

Mihin maihin siirrämme henkilötietoa?

Tietoa ei siirretä Suomen ulkopuolelle.

Miten suojaamme henkilötietoja ja kuinka kauan säilytämme tietoja?

Yhteystietoja säilytetään linkkilistan lähettämisestä huolehtivan Tiltin asiakastyöntekijän sähköpostissa. Yhteystietoja säilytetään pääsääntöisesti tallentamispäivästä kaksi kalenterivuotta, jonka jälkeen ne poistetaan. Lisäksi yhteystietonsa antanut henkilö voi koska tahansa peruuttaa aiemmin antamansa suostumuksen ja tällaisessa tilanteessa yhteystiedot poistetaan rekisteristä.

Mitkä ovat rekisteröidyn oikeudet?

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan seuraavat oikeudet:

 • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
  • Oikeus tietojen oikaisemiseen
  • Oikeus tietojen poistamiseen
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  • Vastustamisoikeus
  • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Huomaathan, etteivät kaikki rekisteröidyn oikeudet ole rajoittamattomia. Halutessasi käyttää oikeuksiasi, olethan yhteydessä Tiltin koordinaattoriin Jenni Kämppiin, Siltasaarenkatu 12 C, 00530 Helsinki tai jenni.kamppi(at)sininauha.fi. Kerrothan viestissäsi tarkemmin, mitä oikeutta haluat käyttää.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Aiheesta lisää tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta: www.tietosuoja.fi.